அன்று மனைவியின் உடலை தோலில் சுமந்து சென்றவரின் இன்றய நிலை

அன்று மனைவியின் உடலை தோலில் சுமந்து சென்றவரின் இன்றய நிலை

அன்று மனைவியின் உடலை தோலில் சுமந்து சென்றவரின் இன்றய நிலை